Нашли ошибку?

Система Orphus

Визначення складу проекта організації будівництва ЗС

При  розробцi  проекту  органiзацiї  будiвництва   враховується  ступiнь  складностi  об'єкта  будівництва.

Складнiсть об'єкту або комплексу встановлюється  в  залежностi   вiд:

- наявностi складових частин об'єкту або кiлькостi  будiвель та споруд, що входять в комплекс;

- прийнятих  архiтектурно-планувальних i конструктивних рiшень, рiвня їх унiфiкацiї та типiзацiї;

- рiзноманiтностi та розповсюдженостi будiвельних процесiв;

- умов здiйснення будiвництва.

 

До складного об'єкту належить виробничий  комплекс,  який складається з ряду складних будiвель i споруд рiзної об'ємно-планувальної та конструктивної характеристики, будiвництво яких потребує проведення ретельної органiзацiйно-технiчної пiдготовки.  В будiвництвi  такого  комплексу  звичайно  бере   участь    велика кiлькiсть органiзацiй (до 20 i бiльше).   До  категорiї   складних об'єктiв вiдносяться: великi промисловi комбiнати з багатьма  цехами i виробництвами, основнi виробничi будiвлi  та  споруди  заводів чорної металургії (цехи: доменний, сталеплавильний, листопрокатний, рейкобалочний, трубопрокатний); головні корпуси ТЕЦ  потужністю понад 200  тис.  кВт;  основні  виробничi  споруди  коксохiмiчних заводiв, гiрночозбагачувальних пiдприємств та iн.

До складних будівель i споруд належать окремі будiвлi  та споруди з  особливо  складними  конструкцiями,  будiвництво  яких здiйснюється з застосуванням  спецiальних  допомiжних  засобiв  i пристроїв (спецiальна опалубка склепiнь-оболонок, ковзна  опалубка, устаткування для пiдйому та складання унiкального  обладнання тощо).

До категорiї складних споруд слiд  вiднести  мости,  естакади, шляхопроводи та iншi споруди при  наявностi  однiєї  або  кiлькох наступних ознак:

- будування залiзобетонних i металевих прольотних споруд виконується способом навiсного або напiвнавiсного монтажу, навiсним бетонуванням, поздовжнiм насуванням, перевезенням на плаву, складанням на арочних кружалах;

- спорудження опор глибокого  залягання  на  палях-оболонках або бурових палях;

- реконструкцiя iснуючих споруд або будiвництво в  стиснених мiських умовах;

-  застосування конструкцiй  або  методiв  будiвництва,  якi вiдрiзняються новизною.

Для  складних  об'єктiв  у  складi  проектiв  органiзацiї будiвництва розробляються комплекснi  укрупненi  сiтьовi  графiки (КУСГ), в яких встановлюються строки виконання  проектних  робiт, здiйснення будiвництва по окремих етапах, строки  виготовлення  i поставки обладнання та освоєння  виробничих  потужностей.        До об'єктiв середньої складностi належать виробничi  комплекси, якi  складаються  з  одноповерхових,  багатоповерхових  i змiшаних однорiдних та неоднорiдних будiвель з переважним  застосуванням унiфiкованих типових будiвельних конструкцiй i  серiйного технологiчного обладнання. До них можуть бути вiднесенi,  наприклад, складальнi цехи автомобiльних заводiв, виробничi  корпуси заводiв  основної  хiмiчної  промисловостi;  основнi    виробничi будiвлi пiдприємств будiвельної iндустрiї, багатоповерховi будинки, театри, клуби, санаторiї i iн.

Для об'єктiв середньої складностi, якщо в завданнi на проектування не передбачено складання КУСГ, розробка комплексних  укрупнених графiкiв не обов'язкова.

Нескладними об'єктами слiд вважати  однорiднi  будiвлi  i споруди, якi будують  із застосуванням типових  будiвельних  конструкцiй та серiйного технологiчного обладнання,  якi  потребують здiйснення порiвняно невеликої кiлькостi (10-15) будiвельних процесiв з обмеженою кiлькiстю  органiзацiй,  якi  беруть  участь  у будiвництвi.

При розробцi проекту органiзацiї  будiвництва  складнiсть об'єкт у (комплексу)  встановлюється  iнстанцiєю,  яка  затверджує завдання на проектування.

Склад проекту органiзацiї будiвництва в залежностi вiд ступеню складностi об'єкта будiвництва наводиться в таблицi 1.

Таблиця 1 - Склад проекту органiзацiї будiвництва в залежностi вiд складностi об'єкту будiвництва


пп.

      Найменування документів


Складний об’єкт

Середньої складності
і
нескладні
об’єкти

 1

                                  2

               3

              4

1.

  2.

 
3.

 

   4.

   5.

 

   6.

 

  7.

   8.

   9.

 

  10.

Комплексний укрупнений сітьовий графік

Календарний план будівництва  

Будівельний генеральний план для підготовчого і основного періодов   будівництва                    

Організаційно-технологічні схеми        
зведення об’єкта                  
Відомость об’ємів основних будівельних, монтажних и спеціальних робіт    

Відомость потреби в будівельних         конструкціях 

Графік потреби в основних будівельних машинах

Графік потреби в рабочих кадрах

 Рішення  по оперативно-диспетчерському
управлінню 

Вказівки про особливості побудови           геодезичної розбивочної основи

Примітка. Знаком "+" позначений перелік документів, які  обов’язкові   при  розробці  проекта  организації будівництва.                                    
Знаком "-" позначений перелік документів, які   не обовязково разробляти в проекті организації  будівництва.   

+

+

 

+

 

+

+

 

+

 

+

+

 

+

 

+

-

+

 

+

 

+

+

 

+

 

+

+

 

-

 

 -

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика