Проект організації будівництва зрошувальної системи

Загальні положення

Створення нових або розвиток діючих промислових і сільськогосподарських підприємств, окремих крупних будівель і гідромеліоративних споруд здійснюється певними етапами.

Завдання на зведення кожного об'єкту,  яке характеризує його склад, об'єм і терміни будівництва, визначаються - аналізом потреб народного господарства.  Для виконання таких завдань відповідні організації проводять дослідження і розробляють проекти і кошториси на будівництво. Затверджені проектно-кошторисні матеріали передаються будівельно-монтажним організаціям, які організовують і здійснюють будівництво.

Подробнее...

Склад і зміст проектів організації будівництва

Проект органiзації будівництва об'єкта повинен розроблятися на повний обсяг будівництва, передбачений проектом.
 
При   зведенні    об'єкту   за   чергами,   проект   організації будівництва на окрему чергу повинен розроблятися з урахуванням здійснення будівництва на повний розвиток.
До складу проекта органiзації будівництва включаються:

а) календарний план будівництва, в якому визначаються  терміни і черговість будівництва основних і допоміжних будiвель і споруд, технологічних вузлів і етапів, пускових або містобудівних комплексів з розподілом капітальних вкладень і обсягів  будівельно-монтажних робіт по будівлях і спорудах та періодах будівництва  ( форма 1).
 
 
 

Доповнення до проектів організації будівництва

Склад і зміст проектів організації будівництва можуть доповнюватися з урахуванням складності будівництва об'єкту.  Складність об'єкту повинна встановлюватися до розробки проекту організації будівництва інстанцією, що затверджує завдання на проектування, за узгодженням з генеральною підрядною будівельною організацією.
 
Для складних об'єктів в склад проекту організації будівництва додатково до перерахованого вище включаються:
 
а) комплексний укрупнений сітьовий графік;
 
б) вказівки про черговість і терміни проведення необхідних дослідницьких робіт, випробувань і режимних спостережень;

Подробнее...

При реконструкції діючих промислових підприємств

При реконструкції діючих промислових підприємств, будівель і споруд в проектах організації будівництва додатково до перерахованого  слід:
 
а) вказувати склад робіт, що виконуються в період, не пов'язаний із зупинкою виробничого процесу, і робіт, пов'язаних з повною або частковою його зупинкою, з тим щоб час їх виконання був якнайменшим;
 
б) встановлювати черговість і порядок суміщеного виконання будівельно-монтажних робіт з вказівкою ділянок і цехів, в яких на час виробництва будівельно-монтажних робіт змінюються технологічні процеси основного виробництва, а також коли будівельні роботи ведуться під час планових технологічних зупинок основного виробництва;

Подробнее...

При будівництві магістральних лінійних споруд

При будівництві магістральних лінійних споруд загальної мережі (автомобільних доріг, магістральних, каналів, трубопроводів, ліній зв'язку і електропередач і т.п.) додатково у складі проекту організації будівництва необхідно:
 
а) приводити об'єми і трудомісткість основних будівельно-монтажних робіт по ділянках траси;
 
б) вказувати місця обходу або подолання спеціальними засобами природних перешкод і перешкод, переправ на річках;
 
в) приводити перелік мобільних будівельних організацій, що залучаються, з характеристикою їх виробничої потужності і оснащення;
 

При будівництві гідротехнічних і водогосподарських об'єктів

При будівництві гідротехнічних і водогосподарських об'єктів в проекті організації будівництва додатково  необхідно:         
 
а) вказувати в календарному плані терміни пропуску витрат води в річці в окремі етапи будівельного періоду, терміни перекриття русла і наповнення водосховища, а також передбачати мінімальні перерви в експлуатації гідровузла або гідроспоруди при їх реконструкції;
 
б) вказувати на будівельних генеральних планах розташування споруд і пристроїв для забезпечення пропуску витрат води в річці на період будівництва,  черговість робіт по зведенню вузла або комплексу гідротехнічних споруд та введення в експлуатацію зрошуваних площ.

Подробнее...

Вихідні дані для розрахунково-графічної роботи

1.Площа зрошувальної системи (ЗС), 1300 га

2.Питома протяжність трубопроводів,  17 м/га

3.Вартість 1 п.м.  будівництва трубопроводу, 600 грн.

4.Вартість будівництва насосної ствнції (НСП), 2млн.грн. на 1000 га;

5.Середньорічний виробіток в  70000  грн. на 1 робітника

Подробнее...

Склад розрахунково-графічної роботи

Вступ.

Методика розрахунку нормативного терміну будівництва ЗС;

Визначення укрупненої вартості будівництва ЗС;

Підготовчий період будівництва;

Календарний план підготовчого періоду;

Визначення вартості та розподілу капіталовкладень підготовчого періоду;

Подробнее...

Основні положення організації будівельного виробництва

Розробка документацiї з органiзацiї  будiвництва  i  виконання будiвельно-монтажних  робiт  регламентується  ДБН А 3.1-5-96 "Органiзацiя будiвельного виробництва".

Проекти органiзацiї будiвництва (ПОБ) є невiд'ємною частиною в складi затверджених проектiв i робочих проектiв. ПОБ слугує основою для визначення тривалостi будiвництва, розподiлу  капiтальних вкладень та обсягiв будiвельно-монтажних робiт за роками i  перiодами будiвництва, для вирiшення питань матерiально-технiчного  забезпечення.   

Склад i змiст ПОБ диференційований в  залежності  вiд  ступеню складностi об'єкта.    Обсяг проектiв органiзацiї будiвництва та  проектiв  виконання робiт, ступiнь  їх  деталiзацiї  обумовленi  характером  об'єкту, особливостями його об'ємно-планувальних i  конструктивних  рiшень    та складнiстю умов або методiв будiвництва (Таблиця 1).

 

Подробнее...

Визначення складу проекта організації будівництва ЗС

При  розробцi  проекту  органiзацiї  будiвництва   враховується  ступiнь  складностi  об'єкта  будівництва.

Складнiсть об'єкту або комплексу встановлюється  в  залежностi   вiд:

- наявностi складових частин об'єкту або кiлькостi  будiвель та споруд, що входять в комплекс;

- прийнятих  архiтектурно-планувальних i конструктивних рiшень, рiвня їх унiфiкацiї та типiзацiї;

- рiзноманiтностi та розповсюдженостi будiвельних процесiв;

- умов здiйснення будiвництва.

 

Подробнее...

Методика розрахунку нормативного терміну будівництва ЗС

Тривалість будівництва призначають, як правило, по нормах (БНіП 1.04.03-85); вона може бути заданою (директивною) і прийнята на основі техніко-економічного обґрунтування шляхом розробки і порівняння кількох варіантів ПОБ.
 
Нормативну тривалість будівництва водогосподарських об'єктів встановлюють залежно від площ гідромеліоративних систем (БНіП 1.04.03-85),  або об'ємів земляних  чи бетонних  робіт. При неспівпаданні об'ємів робіт з нормативними тривалість будівництва встановлюють методом інтерполяції, або екстраполяції.  Допускається екстраполяція у бік скорочення термінів до 0,5 від мінімальних, а у бік збільшення - до 2 максимальних нормативних.

Подробнее...

Визначення нормативного терміну будівництва ЗС

Нормативний строк будiвницгва об’єкту, який проектується, визначаеться вiдповiдно до вихiдних даних завдання на розрахунково-графічну роботу та БНiП 1.04.03-85 (Додаток А) .

Тривалiсть будiвництва об’єктiв, площа (або iнший показник) який вiдрiзнясться вiд приведених  в БНiП 1.04.03-85  i знаходиться в iнтервалi між ними, визначасться методом iнтерполяцii  аналітичним способом за формулою: 

 

 

 

Подробнее...

Визначення укрупненої вартості будівництва ЗС

Укрупнена вартість будівництва ЗС складається з вартості робіт підготовчого періоду (див.розділ 4.2),    вартості будівництва насосної станції (укрупнена вартість 2млн.грн/1000 га) та зрошувальної мережі (питома довжина трубопроводів 17м/га, вартість будівництва 1 п.м трубопроводу складає 600 грн.). Вартість будівництва зрошувальної системи визначається за формулою:

де: 

Подробнее...

Підготовчий період будівництва

Проведенню  робіт  на  об'єктах  повинен  передувати   комплекс заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва визначений за ДБН А.3.1-5-96,  які забезпечують можливість здійснення будівництва у відповідності  з  умовами підрядних  контрактів  і   комплексну   діяльність   усіх   його учасників.

Підготовка  будівельного  виробництва  включає  загальну організаційно-технічну  підготовку,   підготовку   до   будівництва об'єкту,   підготовку   будівельної   організації   і    підготовку будівельно-монтажних  робіт.  Підготовка  виробництва   в   обсязі, необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті, повинна бути  проведена до початку будівництва.

 

 

Подробнее...

Календарний план підготовчого періоду

Виконання робіт підготовчого періоду повинно  проводитись в певній логічній послідовності, яка б забезпечила їх проведення у встановлений нормативами  термін при  мінімальній вартості.

З цією метою складають календарний план підготовчого періоду. В календарному плані (Таблиця 2) вказують види робіт, їх кошторисну вартість і розподіл по місяцях.

 

 

 

Подробнее...

Визначення вартості та розподілу капіталовкладень підготовчого періоду

Для проведення робіт підготовчого періоду необхідні капіталовкладення, величина яких на 1 га зрошуваної площі визначається за укрупненими  нормативами   (Додаток Б), а загальна сума  залежить від площі ЗС.
Вартість робіт підготовчого періоду визначається за формулою:

 

Подробнее...

Визначення норм заділу

На основі норм розподіляється об'єм капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт (у відсотках) за періодами (кварталами), будівництва об'єктів для створення необхідних заділів з метою забезпечення введення виробничих потужностей і об'єктів в межах встановленої нормами тривалості будівництва БНiП 1.04.03-85  (Додаток А, таблиця 4).

За нормами заділу встановлюється ступінь готовності будівництва об'єктів за капітальними вкладеннями та будівельно-монтажних роботах Кп , вартість основних фондів  пускових комплексів або черг, що вводяться Вп, заділ за об'ємом капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт Зп.

 

Подробнее...

Календарний план будівництва ЗС

Ув'язка і розподіл робіт в часі - одна з найважливіших і найскладніших задач проектування організації будівництва, оскільки від прийнятого календарного плану залежатимуть всі подальші основні рішення і показники ПОБ. Календарний план служить розкладом робіт в рамках прийнятого терміну будівництва.

До календарних планів  ставлять такі вимоги:

- відповідність прийнятому або заданому терміну закінчення всього будівництва і окремих об'єктів;

- ув’язка з кліматичними, гідрологічними і гідрогеологічними умовами;

- відповідність запроектованої послідовності здійснення;

- ув'язка із запроектованими способами виробництва робіт;

 

Подробнее...

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.