Загальні питання організації та технології будівельного виробництва

ГребліМетодичні поради

Будівельне виробництво, як і будь-яка галузь, має свою історію, яка  сягає в далеке минуле. 

Люди завжди прагнули покращити  своє життя і зводили будівлі. Рівень будівельної справи свідчив про розвиток країни, добробут її народу та фахові здібності інженерів-будівельників та архітекторів.

Архітектурні пам’ятки, що збереглись до наших днів, часто вражають своєю величчю, сміливістю інженерних рішень та досконалістю  будівельних технологій.

Тому, вивчаючи будівельну справу, бажано познайомитись з історією розвитку даної галузі, з її зірковими періодами та занепадом, факторами, які дають поштовх для розвитку будівництва та причинами, що гальмують цей розвиток.

Успішному здійсненню курсу підйому будівельної галузі в Україні сприяють заходи щодо вдосконалення організації і технології будівельного виробництва, упровадженню нових методів управління, рішенню проблем з фінансуванням будівництва.

Бетонний вузол

Бетонний вузол

Метою будівельного виробництва і її кінцевою продукцією є зведення житлових будівель, об'єктів промисловості, енергетики, транспорту, сільського господарства та ін.

Будівельне виробництво складається з будівельних процесів, що протікають на будівельному майданчику.   Будівельні процеси бувають основними, допоміжними і транспортними.     Технологічно однорідний і організаційно неподільний елемент будівельного процесу називається робочою операцією.   Кожна робоча операція складається з декількох, тісно зв'язаних між собою, робочих прийомів, які складаються з окремих рухів.

По складності виробництва будівельні процеси розділяються на робочі (прості) і комплексні (складні).

Робочим процесом називається сукупність технологічно зв'язаних робочих операцій, виконуваних одним складом виконавців, наприклад монтаж стінних панелей, укладання плит покриття і т.д.

Комплексним процесом називається сукупність одночасно здійснюваних процесів, що знаходяться між собою в безпосередній організаційній залежності і зв'язаних єдністю кінцевої продукції.

Розрізняють безперервні і переривчасті процеси.     По значенню у виробництві процеси ділять на провідні і сумісні.

Будівельні роботи підрозділяються на декілька видів по виду матеріалів або конструктивним елементам, що є результатом цих робіт, наприклад, земляні, бетонні, покрівельні, ізоляційні роботи і т.д.

Загальнобудівельні роботи включають комплекс робіт, в результаті яких виходить незавершена будівельна продукція у вигляді так званої коробки будівлі або споруди.    Спеціальні роботи виконують після завершення загальнобудівельних робіт або паралельно з ними.    Заготівельні роботи призначені для виготовлення будівельних виробів і напівфабрикатів (арматури, збірних деталей і конструкцій, бетонної суміші, розчину) або підвищення ступеня їх готовності, а також для укрупнення елементів конструкцій.

При зведенні будівель прийнято групувати роботи по стадіях, які називаються циклами. Після закінчення підготовчого періоду будівництва здійснюють роботи  - підземного,   надземного та обробного циклів.                                 

Всі будівельні роботи повинні виконуватися відповідно до нормативних вимог основного будівельного закону -  державних будівельних норм (ДБН) та діючих будівельних норм і правил (БНіП). Для     конкретизації  стосовно місцевих умов розробляється проектно - технологічна документація: проект організації будівництва (ПОС) і проект проведення робіт (ППР).

Будівництво будівель, споруд і їх комплексів здійснюється по затвердженій проектно - кошторисній документації, яку розробляє проектна організація на підставі виданого забудовником завдання на проектування. Відступи від проекту повинні бути узгоджені з проектною організацією.

Сучасне будівельне виробництво розвивається за принципами індустріалізації - упровадження крупного машинного виробництва, перенесення більшості допоміжних операцій в заводські умови.

Ринкові відносини пред'являють особливі вимоги до якості продукції, оскільки вона є одним з основних чинників, що впливають на економічність і рентабельність закінченого будівельного об'єкту і забезпечує його надійність і довговічність.

Різні види БМР виконуються робітниками різних професій і спеціальностей.

Професія - це рід занять, що вимагає спеціальної підготовки і визначається виглядом і характером виконуваної роботи.

Спеціальність - поняття "вужче", ніж професія.   У Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій робітників, зайнятих в будівництві і на ремонтно-будівельних роботах (ЕТКД) налічується 179 професій і 276 спеціальностей будівельних робітників.

Рівень професійної підготовленості робітника визначається його кваліфікацією. Показником кваліфікації є розряд, привласнюваний робітнику відповідно до вимог, приведених для кожної професії і спеціальності в ЕТКД.

Для успішного виконання будівельних робіт робітники об'єднуються в бригади і ланки.     Бригади бувають спеціалізованими (бригада штукатурів або малярів) і комплексними, виконуючими різні види робіт і мають в своєму складі спеціалізовані ланки.

Продуктивність праці визначається виробітком, тобто кількістю продукції, випущеної за одиницю часу.

Норма часу - нормативна кількість часу, достатня для виготовлення одним робітником (або машиною) одиниці продукції відповідної якості.    Розрізняють норми часу для робітників і машин.

При видачі робочого завдання враховують трудомісткість робіт (Т ), тобто кількість нормативного часу, необхідного для виконання заданого об'єму робіт (V).

Простір, в межах якого розташовується конструкція, що зводиться, робітник зі своїм інструментом або механізмом і необхідний матеріал, називається робочим місцем.

Об’єм, що відводиться ланці для виконання змінного завдання, називається ділянкою, а бригаді - захваткою. Сумарна протяжність робочих місць, що відводиться ланці або бригаді, називається фронтом робіт.

При вивченні даного розділу слід засвоїти основні положення і поняття будівельного виробництва, його мету та завдання, схему організаційного забезпечення, види проектної, технологічної і нормативної літератури, організаційну структуру низових ланок.

Питання для самоперевірки

1.Які ви знаєте пам’ятники будівництва, що збереглись до наших днів і де вони знаходяться?

2.Які основні задачі в області будівельного виробництва на найближчий період і в перспективі?

3.Що таке будівельні процеси? Які вони бувають і з чого складаються?

4.Які процеси називаються простими, комплексними,   безперервними,  переривчастими, провідними і сумісними?

5.Як підрозділяються будівельні роботи? Які роботи відносяться до  земляних, бетонних, покрівельних, ізоляційних?

6.Що таке загально будівельні роботи? Що вони в себе включають?

7. Що таке незавершена будівельна продукція?

8.Які роботи називаються спеціальними?

9.Які види робіт переважають при будівництві гідромеліоративних систем та при освоєнні зрошуваних земель?

10.Заготівельні роботи. Їх види і призначення.

11.Що таке будівельні цикли? Якими вони бувають?

12.Які роботи включає підземний цикл?

13.Склад робіт надземного циклу.

14.Склад робіт обробного циклу.

15.Державні будівельні норми, їх види та призначення.

16.Склад проектно-технологічної документації.

17.Проект організації будівництва, його склад та призначення.

18.Проект виконання робіт, його склад та призначення.

19.Призначення та склад проектно-кошторисної документації.

20.Індустріалізация будівельного виробництва, її суть та принципи.

21.Професія і спеціальність, види та відмінності.

22.Кваліфікаційні розряди, їх призначення та правила встановлення.

23.Бригади та ланки. Їх види та склад. Методи організації праці робітників-будівельників у складі спеціалізованих, комплексних бригад?

24.Продуктивність праці, методи її підвищення.

25.Норма часу, визначення та види.

27.Ділянка, захватка, фронт робіт. Визначення та методика розрахунку.

28.Поняття робочого місця.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.